SHANGHAI HONGQIAO

Opening hours : from 9:30 am to 21:00 pm

2nd Floor, Shanghai Hongqiao JSWB,
No.75 Lou Shan Guan Rd. Shanghai 200336,
P.R.China
200336 Shanghai