SHANGHAI HUAIHAI

88, WEST HUAIHAI ROAD
200052 Shanghai